ม.กาฬสินธุ์ MOU กับ สถาบันการศึกษานานาชาติ ยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ บุคลากร และนักศึกษา สู่ระดับสากล

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MoU) กับ Institute of International Education (IIE) หรือ สถาบันการศึกษานานาชาติ โดยรองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนามร่วมกับ Dr. Jonathan Lembright ตำแหน่ง Regional Director for Southeast Asia พร้อมพยานร่วมลงนาม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาตรา สหัสทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคุณสินชัย เล็กวานิชกุล ตำแหน่ง IIE/SEA Assessment Account Manager และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในระดับสากล และยังทำให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นจัดศูนย์สอบ TOEFL ITP อย่างเป็นทางการและเป็นศูนย์สอบเพียงแห่งเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับกลางถึงระดับสูง โดยข้อสอบ TOEFL® ITP: -ช่วยให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงความสามารถและขอ้ บกพร่องทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง -สะดวกสำหรับสถาบันการศึกษาในการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนหรือผู้สอน -มีการทดสอบทักษะในด้านการฟัง ไวยากรณ์การเขียน/โครงสร้างประโยค และการอ่านจับใจความ -สามารถจัดสอบได้ตามวันและเวลาที่สถาบันการศึกษาสะดวก พร้อมรับผลการสอบภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว TOEFL® ITP เป็นข้อสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาทางวิชาการที่ครอบคลุม และมีการใช้จริงในชั้นเรียน จึงทำให้ข้อสอบ TOEFL® ITP เหมาะสำหรับสถาบันการศึกษาในการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน/นักศึกษา ดังนี้ 1. การวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (intensive program) ที่นักเรียน/นักศึกษาจะต้องมีความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท 2. การติดตามพัฒนาการทางภาษาอังกฤษของนักเรียน/นักศึกษา สำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ 3. การสอบเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษในด้านการฟังและการอ่าน 4. การรับเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร non-degree ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการยอมรับคะแนน TOEFL® ITP ของสถาบันการศึกษา 5. การรับเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทในประเทศที่มิได้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก 6. การรับเข้าศึกษาและการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรความร่วมมือระดับนานาชาติที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกอบรม 7. การคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษา เพื่อวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในเชิงวิชการของผู้สมัคร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยังมีความตั้งใจที่จะให้บริการในการจัดสอบ TOEFL ITP แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรจากส่วนราชการ หรือบุคคลทั่วไปในจังหวัดกาฬสินธุ์หรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีความประสงค์จะสอบเพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานสากล

[ngg src=”galleries” ids=”14″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin