ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ สมาคมศิษย์เก่า ม.กาฬสินธุ์ และ HOH International เปิดรับนักศึกษาฝึกงานบนเรือสำราญนานาชาติ เพื่อฝึกงานในฝ่ายบริการโรงแรม

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

โครงการฝึกงานบนเรือสำราญประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ HOH International
เปิดรับนักศึกษาฝึกงานบนเรือสำราญนานาชาติ เพื่อฝึกงานในฝ่ายบริการโรงแรม แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ครัว ห้องพัก(แม่บ้าน) และแผนกต้อนรับระหว่างฝึกงานมีรายได้ ฝึกที่ศูนย์ฝึก 1 เดือน (ไม่มีรายได้) เดือนต่อไปฝึกที่เรือสำราญมีรายได้ตามตำแหน่ง และ แผนกที่ผ่านการฝึก รายได้เริ่มต้น 850 เหรียญ(อเมริกาดอลล์ล่า) ฝึกที่ศูนย์นวัตกรรมอาหารปลอดภัยและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครรุ่นละไม่เกิน 20 คน ต่อแผนก / ผู้สมัครต้องผ่านสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการระยะเวลาการฝึกบนเรือ 9 – 12 เดือน เริ่มฝึกรุ่นแรก วันที่ 17 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2565หลังฝึกจบตามสัญญา ผ่านการประเมินผลการทำงาน บรรจุเป็นพนักงานทันที
*ฟรีค่าตั๋วเครื่องบิน*ฟรีค่าวีซ่า*ตรวจสุขภาพ (สำรองจ่ายก่อน ได้คืนก่อนเดินทาง)*อาหาร/ เครื่องดื่ม ฟรี*ห้องพักฟรี*เจ็บป่วยระหว่างทำงาน รักษาฟรี*มีประกันชีวิตและอุบัติเหตุตามกฎหมายความคุ้มครองทางทะเลสากล
คุณสมบัติ
-รับนักศึกษาทุกสถาบันทุกคณะวิชา ทุกแผนกบนเรือสำราญรับระดับ ปวส.ขึ้นไป และบุคคลทั่วไปที่จบการศึกษามาไม่เกิน 5 ปี

-อายุ ไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบรูณ์ และไม่เกิน 30 ปี-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

-สุขภาพร่างกายแข็งแรง (ตรวจโรคก่อนเข้ารับการฝึกอบรม)

-บุคลิกดี และ มีทัศนคติดี-รักและสนใจในงานบริการ

-ไม่เคยถูกปฏิเสธ การขอวีซ่าจากสถานฑูตอเมริกาภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา หรือไม่เคยอยู่เกินวีซ่า หรืออยู่อย่างผิดกฏหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าโครงการ 50,000 บาทถ้วน รวมค่าใช้จ่ายดังนี้
ค่าฝึกพื้นฐานความปลอดภัยทางทะเล 6 หลักสูตรพร้อมใบประกาศจากโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจากกรามเจ้าท่าค่าฝึกอบรมก่อนลงเรือสำราญ (แยกตามแผนก)ค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองระหว่างฝึกชุดฝึกค่าที่พัก(ไม่รวมอาหารของผู้ฝึก)
*หลังจากจบการฝึกอบรมจากศูยน์ฝึกในประเทศ สามารถดำเนินเอกสารตามที่บริษัทเรือกำหนด และเตรียมพร้อมลงเรือ เพื่อไปฝึกงานจริงในเรือสำราญที่ร่วมโครงการได้เลย การลงไปทำงานเรือสำราญอาจจะต้องใช้เวลาดำเนินเรื่องเอกสารการเดินทางระหว่าง 1-3 เดือนหลังจากฝึกเสร็จ ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะไปลงเรือ(ขั้นตอนตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ) *แผนกที่จะฝึก ขึ้นอยู่กับความสนใจและตามความประสงค์ของผู้ฝึกตั้งแต่แรกเริ่มสมัครร่วมโครงการ*ตำแหน่งในการฝึกบนเรือจะขึ้นอยู่กับผลการฝึกอบรม การทดสอบในประเทศ และผ่านการประเมินผลของผู้ฝึกสอน*การพิจารณาจ้างงานต่อเป็นสิทธิ์ของบริษัทเรือโดยตรงกับผู้ฝึก และเมื่อผ่านการประเมินผล สามารถทำงานต่อสัญญาไปได้เรื่อยๆ ไม่มีเกษียณ (ตรวจร่างกายทุกๆ สองปี)
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 081 875 9450 / LineId: Arromdd, www.hohinternational

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin