สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 17

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี .การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานการ์ดรางวัล แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2565 และเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการงานตรานกยูงพระราชทาน ผลงานการประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ และนิทรรศการหม่อนไหม โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ เฝ้าฯ รับเสด็จและถวายรายงานผลงานวิจัยเรื่อง การวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์เส้นไหมอีสานในฐานะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สู่สิ่งทอร่วมสมัย โดยพัฒนาลวดลายผ้าจากทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่และสร้างสรรค์โดยใช้เส้นไหมอีสาน(GI) ซึ่งงานวิจัยเรื่องดังกล่าวได้ทุนสนับสนุนประจำปี 2564 อันจะช่วยพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณค่าและมูลค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้กลุ่มวิชาสาหกิจหรือองค์การที่ต้องการออกแบบลวดลายผ้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ของกลุ่มหรือองค์กรสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin