ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin