ขอเชิญ เข้าร่วมการตอบปัญหาทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธู์ พื้นที่นามน จัดโดยสาขาวิชารัฐศาสตร์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin