ขอเชิญ เข้าร่วมการตอบปัญหาทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธู์ พื้นที่นามน จัดโดยสาขาวิชารัฐศาสตร์

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา