ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการฯและ กล่าวรายงานการถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมโครงการครั้งนี้ โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยถือเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคน ต้องตระหนักถึงปัญหานี้ การจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ซึ่งการดำเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 2. เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 3. เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษ จากฝุ่นและหมอกควันโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์กล้าต้นกระท่อม จากบริษัท กระท่อม อินโนเวชั่น จำกัด กล้าไม้เศรษฐกิจและไม้สมุนไพรอื่น ๆ จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งการดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการวางแผน เตรียมงาน และดำเนินงานให้ลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin