ม.กาฬสินธุ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาและจัดการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ม.กาฬสินธุ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาและจัดการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาและจัดการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โดย นางบรรดล ภูบานเช้า ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ,โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม โดย นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ,โรงเรียนดอนจานวิทยาคม โดย นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม ,โรงเรียนกุฉินารายณ์ โดย นายยศรวี วุฒิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ และคณะดำเนินงานศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้มีแนวทางการประสานความร่วมมือและการร่วมดำเนินการในการพัฒนาและจัดการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จัดฝึกอบรมด้านวิชาชีพพัฒนาสมรรถนะหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ฯ จัดกระบวนการเรียนการสอนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาและจัดการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin