Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ อบรมปลุกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดโดย ชมรม STRONG – จิตพอเพียง ต้านทุจริต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2565 และการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมจำนวน 100 คน โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการดำเนินการทุกท่าน พร้อมผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และการวัดคุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตลอดเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตรวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการเพื่อสร้าง “เครือข่ายต่อต้านการทุจริต” ที่เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต ให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยคาดว่านักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม จะได้รับในการจัดทำโครงการนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักและร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพิ่มมากขึ้น นักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดค่านิยมต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริต ให้บริการด้วยความเป็นธรรม และได้ข้อมูลในการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin