Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยสู่การเรียนรู้การสร้างคุณค่าเพื่อสร้างสรรค์สื่อปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล พิมพ์แก้วและคณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี 2564 ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมการตระหนักรู้คุณค่าตนเอง ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ พัฒนาการใช้และจัดทำสื่อ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนบุรี เทศบาลตำบลโคกศรี เทศบาลตำบลร่องคำ เทศบาลตำบลยางตลาด และเทศบาลตำบลหนองแปน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 10 มีนาคม 2565

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin