อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นคว้ารางวัลทักษะวิชาการ”การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในงาน “มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นคว้ารางวัลทักษะวิชาการ.อาจารย์ ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดทักษะวิชาการระดับอุดมศึกษา “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในงาน “มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวนมาก .อาจารย์ ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ กล่าวถึงโครงการที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ว่า “โครงการที่ร่วมนำเสนอครั้งนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้รายวิชาพัฒนาท้องถิ่นนิพนธ์ ในโครงการวิจัย “การสร้างสรรค์พิณผู้ไทยจากเศษวัสดุเหลือใช้ในชุมชนกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์” ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบผสมผสานเพื่อสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากกรรมการมากเนื่องจากกระบวนการมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” .สำหรับผู้สนใจหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และมึความฝันที่จะทำงานพัฒนาชุมชนโดยใช้นวัตกรรม นักการเมืองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน สามารถสอบถามการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระยะสั้นของสาขาได้ที่ สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่2565

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin