ทีมนักวิจัยโครงการนวัตกรรมการผลิตไก่พื้นเมืองร่วมระดมแนวคิด ถอดบทเรียนจากการดำเนินงานการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงธุรกิจ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

“ต้นแบบธุรกิจการผลิตไก่พื้นเมือง ต.สงเปลือย” ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยโครงการนวัตกรรมการผลิตไก่พื้นเมืองเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรรายย่อย และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ร่วมระดมแนวคิด ถอดบทเรียนจากการดำเนินงานการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงธุรกิจ ตลอดระยะเวลา 8 เดือน ที่ผ่าน ร่วมวิเคราะห์จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรค พร้อมกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมืองของสมาชิกในกลุ่มเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ร่วมคิด ร่วมทำ ผลักดันไก่หลังบ้าน ให้สู่ ก.เลี้ยง ค.คน ยกระดับรายได้ กลุ่มเข้มแข็ง พร้อมความรู้และประสบการณ์ พึ่งพาตนเองได้

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin