มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำเสนอผลงาน 20 แนวทาง/นวัตกรรม มหาวิทยาลัยสู่ตำบลแชมป์เปี้ยน (KSU-U2T champion 2021) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำเสนอผลงาน 20 แนวทาง/นวัตกรรม มหาวิทยาลัยสู่ตำบลแชมป์เปี้ยน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดแข่งขันโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลแชมป์เปี้ยน (KSU-U2T champion 2021) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T นำเสนอผลงาน 20 แนวทาง/นวัตกรรม จากกลุ่มต่าง ๆ ในการออกแบบ พัฒนา สร้างสรรค์ผลงานเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 64 ที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมเยี่ยมชมการแข่งขันโครงการรมหาวิทยาลัยสู่ตำบลแชมป์เปี้ยน (KSU-U2T champion 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงาน ที่มีการคิดวิเคราะห์ และระดมความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดยมีการจัดบูธนำเสนอผลงาน จำนวน 20 บูธ ที่มีการนำเอาแนวคิดของชุมชน ผนวกเข้ากับนวัตกรรม สร้างสรรค์ผลงานออกมา รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการแข่งขัน กิจกรรมมหาวิทยาลัยสู่ตำบลแชมป์เปี้ยน (KSU-U2T champion 2021) อย่างน้อย 20 แนวทาง/นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันศึกษากับชุมชนพื้นที่ ซึ่งการดำเนินโครงการ มีทั้งระบบ Onsite และ Online ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และกิจกรรมการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสู่ตำบลแชมป์เปี้ยน (KSU-U2T champion 2021) ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อร่วมตัดสินการแข่งขันดังกล่าว ประกอบด้วย นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ (Onsite) นายอัฐพล ไชยอนันต์ ตัวแทนจาก บริษัท เอ็ทตี้ รู้ท (80Root) จำกัด (Online) นายบัญญัติ คำบุญเหลือ ตัวแทนจากบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin