สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม (สพค) เครือข่ายการจัดการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ; CONTINUOUS AND LINKING CURRICULUM (EDUCATION) : CLC มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม (สพค) เครือข่ายการจัดการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ; CONTINUOUS AND LINKING CURRICULUM (EDUCATION) : CLC มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ห้องเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ รร.สมเด็จพิทยาคม เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตหรือประสบการณ์เพื่อให้ได้รับการรับรอง (Accreditation) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency base curriculum) และเป็นหลักสูตรสอดคล้องกับความจำเป็นตามบริบทของการพัฒนาพื้นที่ และตลาดแรงงานขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สร้างคนดี มีงานทำ ชี้นำสังคมCONTINUOUS AND LINKING CURRICULUM (EDUCATION): CLC มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช#คณะเทคโนโลยีการเกษตร#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin