มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำผลงานวิจัยการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยางกาฬสินธุ์ ให้กับชุมชนเพื่อนำไปพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม ให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin