Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

คนเก่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ Best of the Best มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายจักรินทร์ อิ่มเขจร และนายอดิเทพ อุ่มชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศระดับประเทศ Best of the Best ประเภท คิดดี (ผลงาน :: ผลิตภัณฑ์กี่ทอผ้าพกพา”) ในการนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563-2564 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกศล เรืองแสน ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรพ ขันธิรัตน์ และอาจารย์ภัคคิป ไกรโสดา โดยได้รับเงินรางวัล จำนวน 25,000 บาท#ENgineeringKSU#ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin