ม.กาฬสินธุ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ อบจ.ร้อยเอ็ด เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การฝึกอบรมข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคลากรอื่นๆ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดย ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ลงนาม ซึ่งทั้งสองฝ่ายเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การตกลงร่วมมือในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และมีข้อตกลงร่วมกันดังนี้ จัดหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆในการวิเคราะห์วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือการฝึกอบรมข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคลากรอื่นที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในวิชาการแต่ละด้าน จัดให้มีการคัดเลือกกรณีพิเศษหรือวิธีรับตรงสำหรับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าศึกษาต่อในคณะและสาขาวิชาที่ตรงตกลงร่วมมือ รับนักศึกษาโดยวิธีรับตรงในคณะะและสาขาวิชาที่ตรงตกลงร่วมมือสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดหรือสังกัดอื่นที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และจัดทำหลักสูตรระยะสั้นหรือบริการวิชาการหรือจัดวิทยากรหรือนักศึกษาผู้มีความรู้และประสบการณ์ในภาษาต่างประเทศหรือสาขาอื่นที่ฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันดังกล่าวยังมีพยายซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นวลใจ โคตรแสง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายทรงศักดิ์ ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin