มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสถาบัน House of Hospitality เปิดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารนานาชาติ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสถาบัน House of Hospitality เปิดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารนานาชาติ โดย เล็งเห็นถึงโอกาสการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพในอุตสาหกรรมเรือสำราญ ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการกำลังคนขึ้นไปปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ บนเรือสำราญจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านเรือสำราญ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขึ้น เพื่อเปลี่ยนโอกาสที่มีให้เป็นรูปธรรม เกิดการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชียวชาญในการปฏิบัติงานบนเรือสำราญ และเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการบริการ การโรงแรม การประกอบอาหาร ฯลฯ สำหรับบุคคลผู้ที่สนใจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อคนกาฬสินธุ์และคนอีสานในการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สืบไปรายละเอียดการอบรม- หลักสูตรอบรม 200 ชั่วโมง – เริ่มอบรมวันที่ 13 กันยายน 2564 – 9 ตุลาคม 2564- อบรมวันจันทร์ – วันเสาร์ รวม 4 สัปดาห์- จำนวนผู้เข้าอบรม รุ่นละ 15 คน สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์นวัตกรรมอาหารปลอดภัยและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ1) ผู้ที่สนใจทำงานบนเรือสำราญ ผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ และมีความสนใจทำงานบนเรือสำราญจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้- มีอายุระหว่าง 20 – 35 ปี- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (มีการอบรมในหลักสูตร)- มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่มีโรคติดต่อ เช่น Hepatitis A, B, C หรือ HIV เนื่องจากจะมีผลต่อการเข้าทำงานโรงแรมและเรือสำราญ หมายเหตุ: ผู้ผ่านการอบรบจะถูกประเมินความสามารถจากผู้แทนสมาคมวิชาชีพเรือสำราญอีกครั้ง เพื่อพิจารณาความพร้อมในการทำงานบนเรือสำราญต่อไป 2) ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาหาร เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังประกอบอาชีพพ่อครัว ผู้ช่วยพ่อครัว ผู้สอนในสถาบันการศึกษารายวิชาที่เกี่ยวกับการประกอบอาหาร ที่ต้องการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหารนานาชาติ หรือยกระดับตำแหน่งงานที่สูงขึ้น 3) ผู้ที่กำลังวางแผนเปิดธุรกิจร้านอาหารนานาชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ มีความรักความหลงไหลในการประกอบอาหาร และหรือวางแผนที่จะเปิดธุรกิจร้านอาหารในอนาคต ต้องการศึกษา เพิ่มพูนความรู้ และฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารจากผู้เชี่ยวชาญสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 083 649 2727 (คุณฟุ้งเกียรติ) 088 563 6318 (คุณมยุรดา) สนใจสามารถแสกน QR Code สมัครอบรมได้เลยครับ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin