มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสถาบัน House of Hospitality เปิดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารนานาชาติ

โดย เล็งเห็นถึงโอกาสการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพในอุตสาหกรรมเรือสำราญ ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการกำลังคนขึ้นไปปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ บนเรือสำราญจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านเรือสำราญ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขึ้น เพื่อเปลี่ยนโอกาสที่มีให้เป็นรูปธรรม เกิดการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว

สัมมนาผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน Action Plan ตามแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ A40

ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดสัมมนาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับองค์กร (แผนการผลิตกำลังคนเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ร่วมกำหนดทิศทาง และวางแผนการผลิตกำลังคนเฉพาะทางตามความต้องการ ของประเทศ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งในวันดังกล่าวนั้น มีการระดมแนวความคิดเห็น และเกิดการมีส่วนร่วมทำให้การบริหารจัดการภาพรวม มหาวิทยาลัย สามารถขับเคลื่อนแผนงาน Action Plan ตามแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ A40 หรือแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี และถ่ายทอดสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

นศ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.กาฬสินธุ์ คว้าเหรียญทอง ระดับประเทศ ในการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย

นศ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คว้าเหรียญทอง ระดับประเทศ ในการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกลักษณ์ ราชไรกิจ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ ในการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 : ร้อยเรียงรากวรรณวัจน์พัฒนาทักษะภาษาไทย