Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

สัมมนาผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน Action Plan ตามแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ A40 ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดสัมมนาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับองค์กร (แผนการผลิตกำลังคนเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ร่วมกำหนดทิศทาง และวางแผนการผลิตกำลังคนเฉพาะทางตามความต้องการ ของประเทศ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งในวันดังกล่าวนั้น มีการระดมแนวความคิดเห็น และเกิดการมีส่วนร่วมทำให้การบริหารจัดการภาพรวม มหาวิทยาลัย สามารถขับเคลื่อนแผนงาน Action Plan ตามแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ A40 หรือแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี และถ่ายทอดสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin