นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ สร้างชื่อในการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 – 2564

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ สร้างชื่อในการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 – 2564
 
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 – 2564 ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย – เยอรมัน ขอนแก่น มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และรูปแบบออนไลน์ โดย คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมีผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 22 ผลงาน ประกอบด้วย โครงงานสหกิจศึกษาด้านนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ (2 ผลงาน) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5 ผลงาน) ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ประจำปี 2563 (5 ผลงาน) ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ประจำปี 2564 (5 ผลงาน) และด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา (5 ผลงาน) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา และอาจารย์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่คว้ารางวัลในการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 และปี 2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
🏆 ประเภทโครงงานสหกิจศึกษาด้านสังคม มนุษยศาสตร์และการจัดการปี 2563 รางวัลดีเยี่ยม 🏆 นางสาวกนกพร ไขทะเล สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ 🏆รางวัลชมเชย นางสาวอาทิตยา เพ็ชแสง สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์
🏆ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา
🏆รางวัลชมเชย นางสาวรัตนาพร ฤทธิ์ศรี สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์
🏆ประเภทที่ 10 ที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น เข้ารอบนำเสนอระดับชาติ
🏆ผศ.ดร.กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์
🏆ผศ.ภัชรินทร์ ซาตัน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin