Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกิจกรรมศาลหลักเมืองอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในส่วนของสาขาวิชาได้ร่วมจัดนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมทางด้านสิ่งทอพื้นบ้าน และการเรียนการสอนของสาขาวิชาที่เน้นใช้ชุมชนเป็นฐาน ทั้งนวัตกรรมการย้อมสีธรรมชาติการเพิ่มเฉดสีในการย้อมสีธรรมชาติ ความคงทนในการย้อมสีธรรมชาติรวมทั้งการออกแบบและแปรรูปผ้าทอพื้นเมืองสู่สากล ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มาชมนิทรรศการเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังไดรับเกียรติให้นำแสดงแบบชุดแฟชั่นที่ตัดเย็บด้วยผ้าทอพื้นเมืองร่วมแสดงในการเดินแฟชั่นโชว์การกุศลเพื่อหารายได้ในการพัฒนาอำเภอสามชัย โดยมีนักศึกษาคณะศึกษาสาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมเดินแบบในครั้งนี้

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin