ม.กาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท โนเลดจ์เวลธ์ จำกัด เพื่อการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับบริษัท โนเลดจ์เวลธ์ จำกัด ลงนามโดยคุณเอกกมล จันโทริ กรรมการผู้จัดการ วัตถุประสงค์ของการลงความร่วมมือเพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาโดยรวม การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และความต้องการของสถานประกอบการ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin