ม.กาฬสินธุ์ จัดพิธีไหว้ครู น้อมวันทาบูชาครู สืบสานประเพณีไทย “กระทงน้อย พร้อมมาลา น้อมนำมา บูชา แด่คุณครู”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ม.กาฬสินธุ์ จัดพิธีไหว้ครู น้อมวันทาบูชาครู สืบสานประเพณีไทย “กระทงน้อย พร้อมมาลา น้อมนำมา บูชา แด่คุณครู

           วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้น 2 พื้นที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ได้รับเกียรติจาก นายพัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา  และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พิธีไหว้ครูหรือบูชาครูเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย โดยจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญู กตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ ต่อครูอาจารย์ว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วย คุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับ การถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการ ศึกษาตาม ที่ตั้งใจเอาไว้ และการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ พิธีไหว้ครูจึงเป็น เหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไป ตามประเพณีพิธีไหว้ครูที่มีมาแต่โบราณนี้ผู้เป็นศิษย์มักจะมีการเตรียมดอกไม้ และสิ่งของต่าง ๆ 4 อย่าง มาเป็นเครื่องบูชาครู ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีนัยยะสำคัญ อันเป็นมงคล และเป็นข้อเตือนใจให้กับผู้เป็นศิษย์ ได้แก่ – หญ้าแพรก หมายถึง ขอให้ศึกษาเรียนรู้ได้เร็วเหมือนหญ้าแพรกที่โตได้เร็วและทน ต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำว่ากล่าวตักเตือนของครู บาอาจารย์ – ดอกเข็ม หมายถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม – ดอกมะเขือ หมายถึง ขอให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนดอกมะเขือที่คว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกผล – ข้าวตอก หมายถึง ขอให้ตั้งใจรับการอบรมจากครูอาจารย์ เพราะในการศึกษา ครูต้องอบรมศิษย์ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้วย “อบเพื่อให้สุก รมเพื่อให้หอม” เช่นเดียวกับการทำข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก และด้วยความสำคัญของพิธีดังกล่าว ทำให้ในช่วงเริ่มเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงกำหนดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นเป็นประจำทุกปี นักศึกษาหลายคน คงจะพอทราบว่าคำว่า “ครู” นั้นมาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า “หนัก” ทั้งนี้เพราะผู้เป็น “ครู” จะต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจอย่างหนักยิ่ง กว่าที่จะอบรมสั่งสอนให้คน ๆ หนึ่งเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม และ ด้วยเหตุนี้ครูจึงเป็นบุคคลที่สังคมไทยให้การยกย่องเสมือนพ่อแม่คนที่สองของศิษย์ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคำเปรียบเทียบว่า อาชีพของครูนั้น เหมือนกับเรือจ้าง ที่มีหน้าที่ส่งศิษย์ให้ไปถึงฝั่งฝันหรือฝั่งแห่งความสำเร็จ ทั้งนี้เพราะ การศึกษาที่มีครูเป็นผู้ป้อนความรู้ข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้เรียนรับเพียงฝ่ายเดียวนั้น ไม่สามารถจะทำให้การศึกษาสัมฤทธิ์ผลอย่างเต็มที่ การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผู้เรียนควรต้องให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนมีความใฝ่ใจใน การศึกษา เชื่อฟัง และขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม จึงอาจกล่าวได้ว่า เมื่อครูมีความพร้อมจะทำหน้าที่เป็นผู้แจวเรือที่ดีแล้ว นักศึกษาก็ควรทำหน้าที่เป็นผู้โดยสาร เรือที่ดีด้วย เช่น ไม่เอาเท้าราน้ำ และควรช่วยครูพายเรือเพื่อไปสู่จุดหมายได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น

ในวันดังกล่าวยัง ยังได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี พิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin