Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดย รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมให้ข้อมูลที่มาและความสำคัญของโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และ รศ.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้ข้อมูลการดำเนินงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ จากนั้นมีการประชุมคณะกรรมการประเมินในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin