ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) เรื่อง คุณสมบัติ การสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin