ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) เรื่อง คุณสมบัติ การสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ฉบั […]