เรือสำราญเปิดรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจเพื่อฝึกอบรมและปฏิบัติงานบนเรือสำราญ โดยให้ทุนและสิทธิ์พิเศษเฉพาะนักศึกษา สถาบันละ 1 คน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประชาสัมพันธ์

ตามที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สมาคมวิชาชีพ เรือสำราญ และสถาบันฝึกอบรม HOH International เพื่อสร้างโอกาสการได้งานทำให้กับนักศึกษา ษัณฑิต และผู้ที่สนใจในงานบริการบนเรือสำราญ จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อฝึกอบรมและปฏิบัติงานบนเรือสำราญ โดยให้ทุนและสิทธิ์พิเศษเฉพาะนักศึกษา สถาบันละ 1 คน อบรมตามรอบที่ HOH International กำหนด ผู้ที่สนใจสามารถติดต่ออาจารย์ฟุ้งเกียรติ มหิพันธุ์ โทรศัพท์ 083 649 2727 (เงื่อนไข ดังเอกสารแนบ)

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin