เรือสำราญเปิดรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจเพื่อฝึกอบรมและปฏิบัติงานบนเรือสำราญ โดยให้ทุนและสิทธิ์พิเศษเฉพาะนักศึกษา สถาบันละ 1 คน

ประชาสัมพันธ์ ตามที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ […]