ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดีตามข้อ ๑๐(๓) และ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin