ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดีตามข้อ ๑๐(๓) และ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็ […]

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบวงสรวง ถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ฉลอง 227 ปี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบวงสรวง ถวายตัวเป็นลูกหลาน […]