ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีได้มาซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามข้อ 10(3) และ (4) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2562

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin