กุมภาพันธ์ 20, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามข้อ 10(2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2562

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีได้มาซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามข้อ 10(3) และ (4) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2562

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามข้อ 10(2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2562

อ่านต่อ »