องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและนักเรียน ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

           ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดําเนินโครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการให้ ความช่วยเหลือนักเรียน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใน จังหวัดได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนทางด้านการศึกษาของครอบครัว ผู้ด้อยโอกาสและยากจน โดยผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือต้องเป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ของรัฐ หรือนักเรียนตั้งแต่ระดับเด็กเล็กจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือ ผู้ด้อยโอกาสที่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม ประกาศหลักเกณฑ์ที่กําหนดรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

          จึงประชาสัมพันธ์โครงการ ให้นักศึกษาและนักเรียนในเขตพื้นที่ทราบ โดยทั่วกัน หากมีผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และประสงค์ขอรับทุนการศึกษาและขอรับความช่วยเหลือ สามารถยื่น ใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ได้ที่กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ให้เป็นผู้ที่สมควร ได้รับทุนการศึกษาและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการศึกษาต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดประกาศหลักเกณฑ์ การให้ทุนการศึกษาพร้อมใบสมัครได้ที่ทางเว็บไซต์ http://www.pao-roiet.go.th หรือเวปไซต์ www.edu101.pao roiet.go.th หรือสแกน QR Code ท้ายหนังสือที่ส่งมาด้วย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin