Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
               เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่งจัดโดย งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การไปในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยดานัง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น และได้รับความร่วมมืออันดีจากทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มีโอกาสเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนด้วย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin