ม.กาฬสินธุ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น ลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว สร้างความรัก ความสามัคคี

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
ปัจจุบันการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรหันมาใช้เครื่องจักรแทนเพราะรวดเร็ว ทำให้ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวที่เคยมีมาแต่สมัยก่อน เลือนหายไปจากสังคมไทย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงจัดการกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว สร้างความรัก ความสามัคคี     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว สร้างความรัก ความสามัคคี ณ แผนกนาข้าว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว ทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันงดงามของบรรพบุรุษ เกิดความรักและสามัคคีในกลุ่มของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และเพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เผยว่า ปัจจุบันการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรหันมาใช้เครื่องจักรแทนเพราะรวดเร็ว ทำให้ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวที่เคยมีมาแต่สมัยก่อน เลือนหายไปจากสังคมไทย ดังนั้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อยากให้นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญในการทำนาตามวิถีเกษตรดั้งเดิมของชุมชน จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะการลงแขกเกี่ยวข้าวถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของชาวนาไทย ที่ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้คงอยู่และสืบสานต่อไป ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าาว 160 คน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin