ผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมหารือแผนงานการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
ผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมหารือแผนงานการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ :  กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์           วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องพลโทพระยาศัล วิธานนิเทศ ชั้น 3 อาคาร วช. 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ศ.กิติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผศ.ดร.ชาญณรงค์ ชมนาวัง ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ศักดิ์เกษม ปานะลาด ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ลิขิต ศิริสันติเมธาคม ผู้ช่วยอธิการบดี นายธวัชชัย เคหะบาล และดร.วุฒิ รัตนวิชัย ประชุมร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และบริษัท เบทาโกร จำกัด ประชุมหารือแผนงานการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่:  กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์           สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้อนุมัติแผนงานการศึกษาวิจัยละพัฒนารูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย                 (1)  วิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขของการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามพื้นที่บ้านโนนภักดี ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                 (2)  ถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเพื่อสร้างต้นแบบในการส่งเสริมให้เกิดการประกอบอาชีพจากการมีส่วนร่วมของชุมชน                 (3)  พัฒนาวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อยกระดับผลผลิตการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้สามารถสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin