ผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมหารือแผนงานการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมหารือแผนงานการศึกษาวิจัยและพั […]