ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลประกวดแข่งขันการออกแบบโลโก้และฉลากผลิตภัณฑ์น้ำดื่มรัตนา

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

 

ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลประกวดแข่งขันการออกแบบโลโก้และฉลากผลิตภัณฑ์น้ำดื่มรัตนา

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ตามที่มีการรับสมัคร โครงการประกวดแข่งขันการออกแบบโลโก้และฉลากผลิตภัณฑ์น้ำดื่มรัตนา ประเภทนักศึกษา และประกาศผลรางวัล ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดแข่งขันการออกแบบโลโก้และฉลากผลิตภัณฑ์น้ำดื่มรัตนา ประเภทนักศึกษา โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายอาคม หาสุข ชนะเลิศอันดับ 1
2. นางสาวนิจวิภา พลแสง รองชนะเลิศอันดับ 1
3. นายสุวัฒน์ ศรีคำมูล รองชนะเลิศอันดับ 2
4. นายจักรกริช ศรีวิพันธ์ ชมเชย
5. นายณัฐพล มาตรจุฬา ชมเชย 
  ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 คน เป็นนักศึกษาสาขาวิชา นวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin