ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการคุณธรรมจริยธรรมระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2561

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นคว้ารางวัลชนะเลิศฯ

          ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 คนพร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมนำเสนอโครงงานภายใต้โครงการคุณธรรมจริยธรรมระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอจำนวน 11 โครงงาน ซึ่งทีมนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นคว้า “รางวัลชนะเลิศประเภทการนำเสนอบนเวที” มาครอบครอง

          อาจารย์ ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานกล่าวว่า “โครงการที่นำไปเสนอในโครงการคุณธรรมจริยธรรมระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2561 ในปีนี้เป็นกิจกรรมจากโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชนและเครือข่าย ตอนนิทานเร่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำเสนอการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมผ่านคติชนวิทยาประเภทนิทานพื้นบ้าน โดยใช้ชุมชนผู้ไทบ้านหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นฐานในการทำงาน อันเป็นการฟื้นฟูการเล่านิทานพื้นบ้านให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนทั้งการเล่านิทานผ่านนักเล่านิทาน การเล่านิทานผ่านละครและการเล่านิทานผ่านรูปวาด” โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชนและเครือข่าย ตอนนิทานเร่เป็นความร่วมมือกันทำงานระหว่างสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ได้บูรณาการการเรียนการสอนและงานศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin