ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับนักเรียน ร.ร. สังคมพัฒนา เข้าศึกษาดูงาน และกิจกรรมมุ่งหวังให้เด็กได้เรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเรียนการสอน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ต้อนรับทายาทหม่อนไหม

          ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสังคมพัฒนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมของศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

          นายองอาจ วรวะไล ผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมพัฒนา กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า “ทางโรงเรียนสังคมพัฒนาจะจัดทำโครงงานปลูกหม่อนเลี้ยงไหมขึ้นโดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อมุ่งหวังให้เด็กได้เรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านของการเลี้ยงไหมที่ชุมชนมีฐานความรู้เดิมอยู่แล้วต่อยอดเป็นความรู้ของนักเรียน

          ในขณะที่ อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ อาจารย์ผู้ประสานงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานและผู้สนใจสนใจ ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินงานเป็นปีแรกมีทั้งส่วนพื้นที่ปิดและพื้นที่บริการดังนั้นหากผู้สนใจเรียนรู้ให้ประสานงานล่วงหน้า ศูนย์ฯจะได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อบริการแก่ผู้สนใจ

         ในส่วนของกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายันต์ พันธุ์สมบูรณ์ และคณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากร ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติอาทิ ฐานการขายกิ่งหม่อน ฐานการเลี้ยงหนอนไหม ฐานการคัดแยกรังไหม ฐานการคัดเพศหนอนไหมและฐานการสาวไหม ซึ่งเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมเรียนรู้ได้ฝึกปฏิบัติอย่างสนุกสนาน อันจะทำให้เด็ก ๆ สามารถนำไปใช้ในโครงงานที่จะทำขึ้นที่โรงเรียนได้

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin