ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับนักเรียน ร.ร. สังคมพัฒนา เข้าศึกษาดูงาน และกิจกรรมมุ่งหวังให้เด็กได้เรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเรียนการสอน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ต้อนร […]