ม.กาฬสินธุ์ ทอผ้าพื้นเมืองด้วยการทอสมัยใหม่ (แบบเครื่องจักรแจ๊คการ์ด) ลดต้นทุน ลดระยะเวลา และลดทุนแรงของผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
ม.กาฬสินธุ์ ทอผ้าพื้นเมืองด้วยการทอสมัยใหม่ (แบบเครื่องจักรแจ๊คการ์ด)           วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสินทอพื้นบ้าน แพรวากาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจาก รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ : Kalasin City : Traditional and Creative Textiles โครงการ การทอผ้าพื้นเมืองด้วยการทอสมัยใหม่ (แบบเครื่องจักรแจ๊คการ์ด) ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไหมสาวเส้นมีจำนวน 1,336 ราย และผู้เลี้ยงไหมสาวเส้น(ไม้ทอผ้า) จำนวน 461 ราย โดยที่เกษตรกรยังใช้วิธีการสาวเส้นไหมและทอผ้าด้วยวิธีการดั้งเดิมอยู่ หรือบางกลุ่มอาจใช้เครื่องจักเข้ามาช่วยในการสาวเส้นไหม แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การนำนวัตกรรมเครื่องทอผ้าพื้นเมืองแบบกึ่งอัตโนมัติที่พัฒนาและออกแบบจากฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นตัวตอบโจทย์ของการลดต้นทุน ระยะเวลา และทุนแรงของผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมือง วัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรให้รู้จักหลักการทำงานและวิธีการดูแลรักษาเครื่องทอผ้าพื้นเมืองแบบกึ่งอัตโนมัติ และเพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมรู้วิธีบำรุงรักษาเครื่องทอผ้าพื้นเมืองแบบกึ่งอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง และคาดว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจทั่วไปจะลดต้นทุน ลดระยะเวลา และลดทุนแรงของผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin