ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1 ในการแข่งขัน Pitching Challenge Smart Market ร้อยแก่นสารสินธุ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ดักแด้ลุยสวนภูฟาร์ม” โครงการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid – 19 ของกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม (สพค) เครือข่ายการจัดการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ; CONTINUOUS AND LINKING CURRICULUM (EDUCATION) : CLC มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ (MOU)กับส่วนราชการและหน่วยงานภายในจ.กาฬสินธุ์ 25 หน่วยงาน เพื่อ“การพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่แบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

รองอธิการบดีม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมบุญประเพณีสักการะพระธาตุนาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ และการเสวนาภาคีเครือข่าย ปตท. ประจำปี พ.ศ.2564

อ่านต่อ »
Uncategorized

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำผลงานวิจัยการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยางกาฬสินธุ์ ให้กับชุมชนเพื่อนำไปพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม ให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น

อ่านต่อ »