Activity/Highlight

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ ๑๗(๖) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและหมายเลขผู้สมัคร รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและหมายเลขผู้สมัคร รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ ๑๗ (๕) และ (๗) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม การทำงานเชิงพื้นที่แบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ได้รับพระราชทาน ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) BRAINPOWER THAILAND 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม การทำงานเชิงพื้นที่แบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

อ่านต่อ »