Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงาน “ระบบสารสนเทศบริหารครัวเรือนยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดกาฬสินธุ์ KHM V.2”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.กาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Al-loT)”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต”ให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต” ให้กับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต” ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต” ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

อ่านต่อ »
ข่าวนักศึกษา

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต”(คณะศิลปศาสตร์)

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมแดนอีสานและฝรั่งเศส จัดนิทรรศการแสดงประวัติศาสตร์ผ้าไหมฝั่งเศสและผ้าไหมจากภาคอีสาน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของสองดินแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสและภาคอีสานของไทย

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่ง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

สมาชิกและที่ปรึกษา ชมรม Strong-จิตพอเพียง ต้านทุจริต ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อต้านและลดทุจริตในพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต

อ่านต่อ »