Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการวันอนุรักษ์มรดกไทย “หนังประโมทัยศิลปะการแสดงที่กำลังเลือนหาย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงานและทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2566 ชี้แนวทางการประกอบอาชีพ การเป็นผู้ประกอบการ การทำธุรกิจหลังสำเร็จการศึกษา

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และโครงการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ »
ข่าวนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม Artists Sunday workshop สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้แรงบันดาลใจ มีสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

อ่านต่อ »