ข่าวมหาวิทยาลัย

มกส. ผ่านการประเมิน ได้รับการ Certify ให้เป็นหน่วยประเมินรับรองสมรรถนะด้านการใช้ Digital มาตรฐานสากล ICDL ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ระดับที่ 1-3

Read More »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564 (คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา)

Read More »
Activity/Highlight

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

Read More »