ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »