ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมดิจิทัลและการโค้ดดิ้ง (Coding) อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

อ่านต่อ »

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมดิจิทัลและห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room) อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

อ่านต่อ »

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตขั้นสูง พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Digital Learning Center) ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »